Regulamin Noniron Duathlon

Regulamin przełajowego Powstaniec Noniron Duathlonu w Dobrej koło Łodzi

§ 1. Cel

1. Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w okolicach Łodzi;
2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców gminy Stryków i Ziemi Łódzkiej;
3. Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Ziemi Łódzkiej;
4. Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych.

§ 2. Organizator:

1. Organizatorem imprezy jest Klub Biegowy Powstaniec z siedzibą w Dobrej przy ul. Witanówek 41.

§ 3. Miejsce

1. Dobra k. Strykowa.
2. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Szkole Podstawowej w Dobrej przy ul. Witanówek 8.

§ 4. Zgłoszenia

1. Do 18 października zgłaszać się będzie można za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej organizatora;
2. Limit zapisów wynosi 100 osób.

§ 5. Termin oraz dystans

  1. Termin – sobota 22 października 2016 roku:

10:30 – Start wyścigu;
14:30 – Zakończenie części sportowej

§ 6. Udział

1.Warunkiem  dopuszczenia  zawodnika  do  udziału w Biegu Powstańca będzie własnoręcznie podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów;
2. Udział w duathlonie mogą wziąć osoby które ukończyły 16 rok życia, dokonały rejestracji przez internet oraz opłaciły wpisowe – oświadczenie dla osób poniżej 18 roku życia dostępne jest na stronie internetowej organizatora;
3. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku;
4. Kask jest obowiązkowy na całej trasie kolarskiej. W wyścigu dozwolone są rowery MTB i przełajowe.
5. Wpisowe płatne na rachunek bankowy organizatora wynosi 40 zł.
6. Wpisowe należy wpłacać na konto:

32 2030 0045 1110 0000 0397 7790

z dopiskiem „Noniron Duathlon – imię i nazwisko”.

Dane organizatora: Klub Biegowy Powstaniec, ul. Witanówek 41, 95-010 Dobra.

Wpisowe nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego uczestnika.

7. Wpisowe można opłacać w dniu imprezy w biurze zawodów. W tym wypadku kwota wpisowego wynosi 5o zł.
8. W ramach wpisowego, każdy uczestnik otrzymuje:
a) pamiątkowy medal;
b) posiłek regeneracyjny;
c) elektroniczny pomiar czasu.
9. W przypadku dokonania przelewu na 3 dni przed imprezą lub później, zawodnik zobowiązany jest do posiadania ze sobą potwierdzenia wpłaty, w razie konieczności przedstawienia go w biurze zawodów.

§ 7. Klasyfikacje

1. Duathlon

a) Klasyfikacja indywidualna: klasyfikacja generalna – miejsca I – III w kategorii kobiet i mężczyzn.

§ 9. Nagrody

1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca I – III przewidziano puchary;
2. Każdy zawodnik, który ukończy bieg główny otrzyma pamiątkowy medal. W dniu zawodów medale otrzyma pierwszych 70 zawodników. Do pozostałych medale zostaną wysłane pocztą na adres podany w biurze zawodów.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik;
2. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy;
3. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
4. Zawodnicy startują w duathlonie na własną odpowiedzialność;
5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
6. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt;
7. Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna, który musi stawić się w biurze zawodów i okazać dokument tożsamości;
8. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan nawierzchni na trasie zawodów;
10. Wszystkich zawodników startujących w Noniron Duathlon obowiązuje niniejszy regulamin;
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych; wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu;
12. Protesty należy składać w ciągu do 30 minut od zakończenia zawodów w biurze zawodów po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł;
13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny;
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów;
15. Zawodnicy są zobowiązani stosować się do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i do wytycznych obsługi trasy i służb porządkowych.
16. Limit czasu to 2, 5 h dla biegu i roweru.