Regulamin

Bieg Powstańca – 10 km, Marsz – 6,5 km

23 lutego 2020 roku, Dobra koło Łodzi

Impreza w ramach obchodów 157 rocznicy bitwy pod Dobrą

1. Cel

 1. Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w okolicach Łodzi
 2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców gminy Stryków i Ziemi Łódzkiej
 3. Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Ziemi Łódzkiej
 4. Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych

 

2. Organizatorzy

 1. Stowarzyszenie Klub Biegowy Powstaniec
 2. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie
 3. Gmina Stryków
 4. Szkoła Podstawowa im. 24 lutego 1863 r. w Dobrej

 

3. Miejsce

 1. Dobra k. Strykowa
 2. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Szkole Podstawowej im. 24 lutego 1863 roku w Dobrej przy ul. Witanówek 8 i zostanie otwarte w dniu zawodów o godzinie 8:30.
 3. Biuro zawodów zostanie zamknięte o godzinie 9:45 dla Marszu i 11:45 dla Biegu głównego.

 

4. Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego TUTAJ
 2. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 400 osób w przypadku Biegu i 100 osób w przypadku Marszu  lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.
 3. Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 3 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.
 4. W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.
 5. Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.kbpowstaniec.pl upływa w dniu 20 lutego 2020 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
 6. Zawodnicy zgłoszeni elektronicznie z opłaconym startowym będą obsługiwani w biurze zawodów przy osobnym stanowisku w godzinach pracy biura zawodów.
 7. Odsprzedaż Pakietu Startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

 

5. Termin i dystans

 1. Termin – 23 lutego 2020 roku:

 

08:30 – Otwarcie biura zawodów

9:45 – Zamknięcie biura zawodów Marszu

10:00 – start Marszu Nordic Walking na dystansie 6,5 km

11:15 – Start biegu dla przedszkolaków na dystansie 100m

11:20 – Start biegu dla dzieci w wieku 7-11 lat na dystansie 400m

11:30 – Start biegu dla dzieci w wieku 12-15 lat na dystansie 800m

11:30 – Zamknięcie biura zawodów Biegu

12:00 – Start Biegu na dystansie 10 km

12:05 – Dekoracja zwycięzców Marszu Nordic Walking i biegów dziecięcych.

13:45 – Uroczysta dekoracja zwycięzców biegu .

14:00 – Zamknięcie biura zawodów i depozytu.

6. Limity czasu

 1. Uczestników marszu obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godzinę 15 minut, liczony od startu marszu
 2. Uczestników biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godzinę 30 minut, liczony od startu biegu
 3. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu lub marszu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do zejścia z trasy
 4. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanych limitów czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

7. Udział i opłata startowa

Wysokość opłaty startowej:

Wysokość wpisowego w Biegu i Marszu Powstańca Wpisowe
Pierwszych 200 opłaconych zawodników Biegu i 50 zawodników Marszu 29 zł
Zawodnicy Biegu od 201 do 400 i zawodnicy Marszu od 51 do 100 z opłaconym wpisowym 39 zł
Wpisowe w biurze zawodów – w przypadku wolnych miejsc 50 zł

 

 1. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.
 2. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 3. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 5. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
 6. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 7. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach, nieukończenia zawodów lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2020 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie zawodów i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10,00 zł na konto podane w ww. formularzu.
 9. W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.
 10. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
 11. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w Biegu Powstańca będzie własnoręcznie podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów
 12. Udział w biegu mogą wziąć osoby które ukończyły 16 rok życia. Oświadczenie dla osób poniżej 18 roku życia dostępne jest TUTAJ
 13. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku
 14. W ramach wpisowego, każdy uczestnik marszu i biegu otrzymuje:
 15. a) numer startowy;
 16. b) medal;
 17. c) posiłek regeneracyjny;
 18. d) elektroniczny pomiar czasu;

 

8. Pomiar czasu

 1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do sznurówki butów.
 2. Brak numeru lub prawidłowo zamontowanego chipa przy sznurówce buta będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 3. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.
 4. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

 

9. Biegi dla dzieci

 1. Dystanse: 100 m – przedszkolak, 400 m – dzieci w wieku od 7 do 11 lat, 800 m – dzieci w wieku od 12 do 15 lat
 2. Wszystkie dzieci startujące w biegach dziecięcych otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz poczęstunek
 3. Start w biegach dziecięcych jest bezpłatny
 4. Zgłoszenia do biegów dziecięcych przyjmowane są w dniu imprezy
 5. Zapisy na biegi dla dzieci zakończą się na pół godziny przed startem pierwszego biegu.

 

10. Klasyfikacje

 1. Biegi przełajowe i marsz nordic walking
 2. klasyfikacja generalna – miejsca I – III w kategorii kobiet i mężczyzn

 

11. Nagrody

 1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca I – III przewidziano puchary. W biegach dla dzieci pierwszych trzech zawodników na mecie w każdej kategorii wiekowej otrzyma pamiątkowe puchary.
 2. Każdy zawodnik, który ukończy bieg główny lub marsz otrzyma pamiątkowy medal. Każdy uczestnik biegów dla dzieci otrzyma pamiątkowy dyplom.
 3. Pamiątkowe medale zostaną wręczone w dniu imprezy 450 osobom, które jako pierwsze dotrą do mety. Pozostałym osobom medale zostaną przesłane pocztą w terminie 3 tygodni na adres podany w dniu imprezy organizatorowi w biurze zawodów.

 

12. Postanowienia końcowe

 1. Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik
 2. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy
 3. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników
 4. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność
 5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki
 6. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt
 7. Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna, który musi stawić się w biurze zawodów wraz z dokumentem tożsamości, bądź pisemną zgodą wraz z kserokopią dowodu osobistego rodzica, który tę zgodę podpisał – wzór oświadczenia dostępny TUTAJ
 8. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan nawierzchni na trasie biegu, w szczególności za oblodzenie i zaśnieżenie trasy.
 10. Wszystkich zawodników startujących w Biegu Powstańca obowiązuje niniejszy regulamin
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu
 12. Protesty należy składać w ciągu do 30 minut od zakończenia zawodów w biurze zawodów po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł
 13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów