Regulamin

Bieg Powstańca – 10 km, Marsz – 6,5 km

24 lutego 2019 roku, Dobra koło Łodzi

Impreza w ramach obchodów 156 rocznicy bitwy pod Dobrą

1. Cel

 1. Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w okolicach Łodzi
 2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców gminy Stryków i Ziemi Łódzkiej
 3. Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Ziemi Łódzkiej
 4. Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych

 

2. Organizatorzy

 1. Stowarzyszenie Klub Biegowy Powstaniec
 2. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie
 3. Gmina Stryków
 4. Szkoła Podstawowa im. 24 lutego 1863 r. w Dobrej

 

3. Miejsce

 1. Dobra k. Strykowa
 2. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Szkole Podstawowej im. 24 lutego 1863 roku w Dobrej przy ul. Witanówek 8 i zostanie otwarte w dniu zawodów o godzinie 8:30.
 3. Biuro zawodów zostanie zamknięte o godzinie 9:30 dla Marszu i 11:30 dla Biegu głównego.

 

4. Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego TUTAJ
 2. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 400 osób w przypadku Biegu i 100 osób w przypadku Marszu  lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.
 3. Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 3 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.
 4. W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.
 5. Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.kbpowstaniec.pl upływa w dniu 21 lutego 2019 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
 6. Zawodnicy zgłoszeni elektronicznie z opłaconym startowym będą obsługiwani w biurze zawodów przy osobnym stanowisku w godzinach pracy biura zawodów.
 7. Odsprzedaż Pakietu Startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

 

5. Termin i dystans

 1. Termin – 24 lutego 2019 roku:

 

08:30 – Otwarcie biura zawodów

9:30 – Zamknięcie biura zawodów Marszu

10:00 – start Marszu Nordic Walking na dystansie 6,5 km

11:15 – Start biegu dla przedszkolaków na dystansie 100m

11:20 – Start biegu dla dzieci w wieku 7-11 lat na dystansie 400m

11:30 – Start biegu dla dzieci w wieku 12-15 lat na dystansie 800m

11:30 – Zamknięcie biura zawodów Biegu

12:00 – Start Biegu na dystansie 10 km

12:05 – Dekoracja zwycięzców Marszu Nordic Walking i biegów dziecięcych.

13:45 – Uroczysta dekoracja zwycięzców biegu .

14:00 – Zakończenie zawodów i zamknięcie depozytu.

 

6. Limity czasu

 1. Uczestników marszu obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godzinę 15 minut, liczony od startu marszu
 2. Uczestników biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 1 godzinę 30 minut, liczony od startu biegu
 3. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu lub marszu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do zejścia z trasy
 4. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanych limitów czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

7. Udział i opłata startowa

Wysokość opłaty startowej:

Wysokość wpisowego w VII Biegu i VI Marszu Powstańca Wpisowe
Pierwszych 200 opłaconych zawodników Biegu i 50 zawodników Marszu 29 zł
Zawodnicy Biegu od 201 do 400 i zawodnicy Marszu od 51 do 100 z opłaconym wpisowym 39 zł
Wpisowe w biurze zawodów – w przypadku wolnych miejsc 50 zł

 

  1. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.
  2. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
  3. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
  5. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
  6. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
  7. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach, nieukończenia zawodów lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  8. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2019 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie zawodów i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10,00 zł na konto podane w ww. formularzu.
  9. W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.
  10. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
  11. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w Biegu Powstańca będzie własnoręcznie podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów
  12. Udział w biegu mogą wziąć osoby które ukończyły 16 rok życia. Oświadczenie dla osób poniżej 18 roku życia dostępne jest TUTAJ
  13. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku
  14. W ramach wpisowego, każdy uczestnik marszu i biegu otrzymuje:

a) numer startowy;
b) medal;
c) posiłek regeneracyjny;
d) elektroniczny pomiar czasu;

15. Pakiety startowe będą wydawane uczestnikom w biurze zawodów w dniu imprezy.

8. Biegi dla dzieci

   1. Dystanse: 100 m – przedszkolak, 400 m – dzieci w wieku od 7 do 11 lat, 800 m – dzieci w wieku od 12 do 15 lat
   2. Wszystkie dzieci startujące w biegach dziecięcych otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz poczęstunek
   3. Start w biegach dziecięcych jest bezpłatny
   4. Zgłoszenia do biegów dziecięcych przyjmowane są w dniu imprezy
   5. Zapisy na biegi dla dzieci zakończą się na pół godziny przed startem pierwszego biegu.

 

9. Klasyfikacje

   1. Biegi przełajowe i marsz nordic walking
   2. klasyfikacja generalna – miejsca I – III w kategorii kobiet i mężczyzn

 

10. Nagrody

   1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca I – III przewidziano puchary. W biegach dla dzieci pierwszych trzech zawodników na mecie w każdej kategorii wiekowej otrzyma pamiątkowe puchary.
   2. Każdy zawodnik, który ukończy bieg główny lub marsz otrzyma pamiątkowy medal. Każdy uczestnik biegów dla dzieci otrzyma pamiątkowy dyplom.
   3. Pamiątkowe medale zostaną wręczone w dniu imprezy 450 osobom, które jako pierwsze dobiegną do mety. Pozostałym osobom medale zostaną przesłane pocztą w terminie 3 tygodni na adres podany w dniu imprezy organizatorowi w biurze zawodów.

 

11. Postanowienia końcowe

    1. Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik
    2. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy
    3. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników
    4. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność
    5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki
    6. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt
    7. Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna, który musi stawić się w biurze zawodów wraz z dokumentem tożsamości, bądź pisemną zgodą wraz z kserokopią dowodu osobistego rodzica, który tę zgodę podpisał – wzór oświadczenia dostępny TUTAJ
    8. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
    9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan nawierzchni na trasie biegu, w szczególności za oblodzenie i zaśnieżenie trasy.
    10. Wszystkich zawodników startujących w Biegu Powstańca obowiązuje niniejszy regulamin
    11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu
    12. Protesty należy składać w ciągu do 30 minut od zakończenia zawodów w biurze zawodów po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł
    13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny
    14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów
    15. Uczestnicy Biegu i Marszu Powstańca zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Pożarnej, a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę zawodów z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zawodników przebywających poza trasą zawodów oraz po przekroczeniu limitów czasowych.
    16. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas zawodów pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału imprezie, lub wykluczenia go w jej trakcie.